DEKRET O OSNUTKU ŽUPE

Broj 8440/42

Nadbiskupski duhovni stol u Zagrebu

Mi, Alojzije

po milosrdju Božjem i Apostolske Stolice milosti nadbiskup Zagrebački, saslušavši mišljenje Nadbiskupskog duhovnog stola, na osnovu crkvenog zakona kan 1427., u cilju olakšanja i unapredjenja duhovne pastve odlučujemo kako slijedi:

U mjestu Cabuna, dosadašnjoj filijali župe Suhopolje osniva se i otvara s danom 15. kolovoza 1942. nova rimokatolička župa pod imenom: “Rimokatolička župa Majke Božje, Kraljice sv. Krunice u Cabuni.” Novu župu sačinjavat će sela: Cabuna, Nova Cabuna, Budanica, Žubrica, Trnava, Pecka, Jugovopolje i Žiroslavlje, koja se sva odvajaju od župe Suhopolje.

Nova župa Cabuna ima se smatrati u smislu kan. 454 § 1-3 inamovibilis, te u smislu kan. 1450 § 1 liberae Ordinarii collationis.

Dohodci novoosnovane župe župnikusu slijedeći:

  1. Novčana nagrada iz državnih sredstava i odnosni doplatak od dana nastupa službe kao župnici na župama prelaznika i kolonista,
  2. Uživanje stana, zgrada i zemljišta tik župne crkve, što je sada vlasništvo Nezavisne Države Hrvatske,
  3. Pet hvati ogrievnih drva koje će župljani dati izraditi i dovesti župniku,
  4. U župi Cabuna ustanovljuje se jedno kapelansko mjesto,
  5. U Cabuni se groblje ima proširiti, a sela Žiroslavlje, Budanica, Trnava i Pecka pokapaju mrtvace na svojim dosadašnjim grobljima,
  6. Zvonara prema crkvenim propisima postavlja župnik sa crkvenim odborom, a plaćaju ga župljani.

Bila nova župa na veću slavu Božju, a na vremenito i vječno spasenje vjernika.

 

U Zagrebu, dne 31. srpnja 1942.

Alojzije, v. r. nadbiskup